Suaviterm

Shop

Faq

Help & FAQ

01. Politika privatnosti

Uslovi korišćenja

Doborodošli na sajt SUAVITERM NATURAL SKINCARE.

Korišćenjem internet stranica Suaviterm, ORTOPLUS DOO,  smatra se da ste u potpunosti upoznati i saglasni sa ovde navedenim Uslovima korišćenja / Uslovima prodaje / Izjavom o poverljivosti podataka. Ukoliko se sa istima ne slažete i ne prihvatate ih, molimo Vas da ne koristite ovu internet stranicu.  

Uslovi korišćenja odnose se na korišćenje internet stranica Suaviterm od strane korisnika. Svakim daljim korišćenjem ovih Internet stranica nakon upoznavanja sa Uslovima korišćenja, smatra se da su korisnici saglasni sa ovde navedenim uslovima i pravilima i da pristaju na korišćenje Internet stranica u skladu sa tim uslovima.

Suaviterm ne objavljuje, niti će ikada objaviti lične podatke svojih korisnika, sem onih podataka koje korisnici svojom voljom publikuju (na primer: korisničko ime, broj telefona, e-mail adresa nakon započete prepiske porukama, ali samo učesnicima prepiske).  

Suaviterm ne ustupa, niti će ikada ustupiti lične podatke svojih korisnika trećim licima, sem na pisani zahtev organa gonjenja Republike Srbije i u skladu sa Zakonom.  

Korisnik je odgovoran za zaštitu poverljivosti lozinki koje se pojavljuju i kreiraju pri korišćenju usluga koje pruža Suaviterm. Takođe, krajnji korisnik je upoznat i saglasan sa činjenicom da pri korišćenju internet mreže ponekad može doći do tehničkih problema pri funkcionisanju iste, a sa tim i do prekida usluga.  

Takvi i slični događaji su van mogućnosti kontrole od strane Suaviterm, pa iz tog razloga Suaviterm ne može biti odgovoran za bilo kakav gubitak podataka ili neki drugi događaj do kog može doći za vreme pružanja usluga od strane Suaviterm. Korisnik je saglasan sa tim da pristup internet stranici Suaviterm ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen iz razloga kako rutinskog održavanja stranice tako i iz drugih razloga za koje nije odgovoran Suaviterm.  

Korisnik ili krajnji korisnik je svaka osoba koja na bilo koji način kako neposredno tako i posredno koristi ili je koristila usluge Suaviterm. Suaviterm zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni ili ukine bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, vreme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korišćenje internet stranice. Isto tako, Suaviterm može prestati sa slanjem informacija ili dela informacija, može promeniti ili ukinuti bilo koji način prenosa podataka, može promeniti brzine prenosa podataka, kao i bilo koje druge karakteristike.  

Suaviterm zadržava pravo u svakom trenutku, i bez prethodnog obaveštenja, ukoliko to smatra potrebnim, da ukine ili izmeni bilo koji od ovde navedenih Uslova korišćenja internet stranice i / ili Izjavu o poverljivosti podataka. Predmetne izmene mogu između ostalog uključivati i uvođenje određenih naknada ili naplata, stoga savetujemo korisnike da periodično ponovo detaljno pročitaju informacije sadržane u Uslovima korišćenja i Izjavu o poverljivosti podataka, kako bi bili informisani o eventualnim promenama.  

U slučaju da dođe do promene Uslova korišćenja i / ili Izjave o poverljivosti podataka, a korisnik nastavi da koristi našu internet stranicu, smatra se da prihvata Uslove korišćenja i Izjavu o poverljivosti podataka u izmenjenom obliku.  Svaka eventualna izmena ili brisanje uslova korišćenja važeća je za treća lica odmah po objavi na internet stranici Suaviterm.

Svako korišćenje, osim upoznavanja sa izmenama uslova, predmetnih internet stranica od strane krajnjeg korisnika nakon takve promene podrazumevaće se kao prihvatanje tih promena. Obaveza i dužnost korisnika je da koristi internet stranicu Suaviterm isključivo u skladu sa propisima Republike Srbije, kao i sa opštim moralnim i etičkim načelima.  

Korisnik je isključivo odgovoran za nabavku i održavanje svoje računarske opreme, uključujući celokupan hardver i softver koji poseduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korišćenje internet stranice Suaviterm, isto tako samostalno snosi i sve troškove vezane za to.  

Suaviterm isključuje svaku odgovornost za bilo kakva oštećenja opreme i drugih stvari krajnjeg korisnika koja eventualno mogu nastati kao posledica korišćenja internet stranice Suaviterm. Korišćenjem internet stranice Suaviterm od strane korisnika, smatra se da je korisnik saglasan da sva komunikacija i interakcija koja se odvija putem internet stranice Suaviterm mora biti u skladu sa ovim Uslovima korišćenja.  

Korisnici ne smeju putem ovih internet stranica objavljivati, prenositi ili činiti dostupnim na bilo koji način nikakve materijale čijim sadržajem se krše prava drugih, na primer, sadržaj koji je uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost itd…, kao ni materijale nezakonitog sadržaja i forme. Suaviterm zadržava diskreciono pravo da samo oceni da li je došlo do povrede obaveza od strane korisnika.   

Svi materijali koji se nalaze na internet stranici Suaviterm su vlasništvo Suaviterm, pa su kao takvi zaštićeni zakonom, ili se koriste u skladu sa odobrenjem nosioca autorskih prava i nosioca prava na pečat i / ili dizajn, kao i u skladu sa drugim potrebnim odobrenjima. Suaviterm je takođe nosilac autorskih prava na celokupnom idejnom sadržaju internet stranice Suaviterm neophodnom za ispravno i nesmetano funkcionisanje projekta.  

Zabranjena je bilo kakva distribucija, kopiranje, prenos, povezivanje, objavljivanje ili na bilo koji način menjanje ovih internet stranica bez pismenog odobrenja Suaviterm. Svako kršenje pomenute zabrane može imati za posledicu povredu autorskih prava, prava pečata, ili nekog drugog prava pa stoga može da proizvede neželjene efekte kao što su pokretanja više vrsta sudskih postupaka, a posebno može dovesti do krivičnog gonjenja. Korisnik ne sme menjati, objavljivati, prenositi, učestvovati u prenosu ili prodaji ili na bilo koji drugi način iskorišćavati bilo koji sadržaj sa internet stranice Suaviterm, u celosti ili delimično.  

Takođe nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prenos, izdavanje ili komercijalno iskorišćavanje preuzetog materijala. Korisnik može sa internet stranice Suaviterm preuzimati, popunjavati i čuvati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite i lične upotrebe.  

 Korisnik se izričito obavezuje da neće na internet stranicama Suaviterm postavljati, objavljivati, ili na bilo koji drugi način činiti dostupnim bilo kakav materijal koji podleže autorskom pravu, pečatu, ili drugim pravima, bez izričitog odobrenja nosioca tih prava, pa je kao takav isključivo odgovoran za eventualnu štetu nastalu kršenjem ove svoje obaveze.  

Do saznanja da li je neki od materijala na internet stranici zaštićen nekim od prava, korisnik mora doći samostalno, pa stoga Suaviterm nije u obavezi da takve informacije iznosi ili objavljuje. Postavljanjem materijala od strane korisnika bilo kog sadržaja na bilo koji deo internet stranice Suaviterm, korisnik garantuje da je nosilac prava na tim materijalima dao Suaviterm pravno valjano, besplatno, neograničeno pravo / licencu na korištenje, reprodukciju, modifikovanje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala.  

Drugi korisnici imaju pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala samo za njihovu vlastitu i ličnu upotrebu. Korisnik je saglasan da je korišćenje internet stranica Suaviterm isključivo na njegovu vlastitu odgovornost. Suaviterm, kao ni jedna treća osoba povezana sa njom, ne garantuju ni na koji način da upotreba ove internet stranice neće biti prekinuta, ili da će biti bez poteškoća u radu. Isto tako Suaviterm nije odgovoran za posledice koje mogu nastati upotrebom ove internet stranice, kao ni za tačnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe date preko ovih internet stranica.  

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve eventualno nastale štete ili moguće povrede uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, prekidom, računarskim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlašćenim pristupom, promenama ili zloupotrebom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom.  

Korisnik je saglasan da Suaviterm nije odgovoran za neprikladno ili protivzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana i da je rizik od eventualnih šteta u potpunosti na korisniku. Suaviterm ni u kom slučaju nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posledica korišćenja, ili zbog nemogućnosti korišćenja internet stranica Suaviterm delimično ili u celosti. Suaviterm nije odgovoran za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašćeni korisnik može postaviti na internet stranicu Suaviterm.  

Bilo kakav sadržaj koji nije u skladu sa uslovima korišćenja u svakom trenutku može biti uklonjen ili promenjen bez posebne najave ili obrazloženja. Suaviterm može u svakom trenutku da vrši kontrolu sadržaja na internet stranicama Suaviterm, posebno interaktivnog dela, a sa ciljem da osigura poštovanje kako ovih uslova korišćenja tako i poštovanje pozitivnih propisa Republike Srbije. Shodno tome Suaviterm zadržava pravo uklanjanja bilo kog materijala za koji prema vlastitoj diskrecionoj oceni utvrdi da nije u skladu sa ovde postavljenim uslovima, kao i ukinuti lozinke ili korisničke naloge korisnika. Korisnik je saglasan da su sve interaktivne opcije, a posebno komunikacija putem privatnih poruka, chata, foruma ili drugi načini slanja poruka ili međusobnog komuniciranja javnog karaktera i nemaju status poverljivih informacija pa stoga Suaviterm može nadzirati sadržaj komunikacije korisnika bez njihovog znanja i posebnog odobrenja.  

Pošto Suaviterm obavezno ne kontroliše ili autorizuje sadržaj poruka ili informacija koje se mogu naći na internet stranicama Suaviterm, Suaviterm nije odgovoran kako za radnje koje korisnik preduzima u bilo kom delu internet stranice Suaviterm, tako i za sadržaj koji bi korisnik mogao da postavi na istoj.  

Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija na internet stranicama Suaviterm, smatra se da korisnik daje Suaviterm pravo korišćenja tih komentara, poruka ili informacija u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta ili bilo koju drugu pravno dozvoljenu namenu. Korisnik izričito izjavljuje da neće smatrati odgovornom Suaviterm, njene ogranke, odgovorne osobe u društvu, zaposlene i agente za naknadu eventualne štete i troškova, uključujući i troškove pravnog zastupanja, a koji bi mogli da nastanu korišćenjem internet stranice Suaviterm od strane korisnika.  

Suaviterm može u svako doba da raskine poslovni odnos sa bilo kojim svojim korisnikom i ukinuti mu lozinke ili korisničke naloge. U tom slučaju ne prestaju da važe uslovi koji se odnose na odgovornost i obaveze korisnika. Suaviterm ne garantuje za tačnost, potpunost ili korisnost bilo kog sadržaja na internet stranicama Suaviterm postavljenog od strane korisnika, trećih lica ili neovlašćenih korisnika. Cene, opisi i slike su informativnog karaktera, mogu da se razlikuju od stvarnih proizvoda i aktuelnog stanja. Za eventualne greške u informacijama ili propuste na prikazu ne preuzimamo odgovornost. Cene su sa PDV-om, u dinarima i nije uračunata dostava. Slika je isključivo simbolički prikazana. Opis robe na sajtu je informativnog karaktera I može se razlikovati od informacija na deklaraciji robe. 

Suaviterm nije odgovoran za bilo kakav eventualni gubitak ili štetu nastalu iz razloga što se korisnik oslonio na informacije dobijene na internet stranicama Suaviterm. Suaviterm se izričito ograđuje u svakom smislu od sadržaja materijala na internet stranicama trećih strana, na koje bi se moglo pristupiti sa internet stranice Suaviterm. U slučaju da korisnik pristupi internet stranicama trećih strana, isti to čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost, što podrazumeva svako isključenje odgovornosti Suaviterm.  

U slučaju da je neka od stavki ovih uslova korišćenja ništavna, takva ništavnost neće uticati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih uslova, pa će preostali delovi ovih Uslova ostati na snazi, a ništavna odredba će se zameniti valjanom odredbom koja po smislu i pravnoj volji najviše odgovara odredbi koja je ništavna. Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovih uslova korišćenja, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovde navedenih prava.  

Za sve pravne sporove koji mogu da nastanu vezano za korišćenje internet stranice Suaviterm nadležan je Osnovni sud u Nišu. 

Registracijom / otvaranjem korisničkog naloga na internet stranici Suaviterm smatra se da je korisnik ove Uslove korišćenja u celosti pročitao.  

Uživajte u našim proizvodima i servisu!

Vaš Suaviterm tim

ORTOPLUS DOO, Sremska 2, NIŠ

02. Politika povraćaja novca

Kada mogu vratiti svoju pošiljku?

Ukoliko niste zadovoljni sa bilo kojim proizvodom koji ste kupili putem naše internet prodavnice, izvršićemo povraćaj novca za punu cenu proizvoda umanjenu za troškove poštarine prema Vama u roku od četrnaest (14) kalendarskih dana, pod uslovom da proizvod vratite u nekorištenom stanju uz originalnu ambalažu. 

Za oštećene i korišćene proizvode ne vršimo povraćaj novca.

Ukoliko želite ostvariti povraćaj novca za neki od proizvoda koji ste kupili putem naše internet prodavnice molimo Vas da sledite sledeće korake:  

Kontaktirajte našu službu za podršku korisnicima putem email adrese: suaviterm@ortoplus.rs da bi ste započeli proces povraćaja novca. 

Vrlo brzo ćete primiti kod koji ste dužni priložiti uz proizvod koji vraćate. 

 1. Zapakujte proizvod u njegovu originalnu ambalažu i pošaljite ga u čvrstoj koverti sa zaštitnim balončićima kako bi ste osigurali da će proizvod biti vraćen bez pretrpljene štete. 
 2. Uverite se da ste priložili kod koji ste primili od naše korisničke podrške u koraku jedan (možete ga odštampati ili napisati na komadu papira). 
  Kada proizvod bude primljen i detaljno pregledan, primićete konfirmacijski email sa detaljima o povraćaju novca.

  03. Lični podaci koje portal Suaviterm obrađuje i svrha obrade

  Podaci koje portal Suaviterm prikuplja i obrađuje su isključivo u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva i zarad omogućavanja obavljanja osnovne delatnosti (prodaja robe na daljinu).

  Prikupljamo isključivo podatke koji su potrebni za obaveštenje korisnika o određenoj aktivnosti koja se dešava na našem sajtu.

  Ovo prikupljanje podataka podrazumeva dobrovoljnost, što znači da će sajt funkcionisati i bez unošenja ovih podataka, ali ukoliko korisnik želi da bude obavešten o određenoj ponudi, potrebno je da nam dostavi svoje sledeće lične podatke:

  • ime i prezime,                                                
  • adresa e-pošte (e-mail),
  • telefon,
  • drugi potrebni podaci, a koji ne spadaju u posebne vrste podataka o ličnosti.

  Podaci prikupljeni na ovaj način se obrađuju i čuvaju isključivo u svrhu zbog koje su prikupljeni, sa čime je Korisnik kao subjekt obrade podataka upoznat prilikom dostavljanja podataka.

  Suaviterm neće prikupljene podatke koristiti u druge svrhe, a posebno za oglašavanje, savetovanje potrošača, istraživanje tržišta ili za zakonom nedozovoljene radnje.

  Suaviterm ne prikuplja sa namerom navedene podatke od lica mlađih od 18 godina. Ukoliko Suaviterm dođu do saznanja da je predmet obrade podatka lice mlađe od 18 godina i takve podatke ima u posedu, odmah po saznanju takve činjenice pokušaće da stupi u kontakt sa roditeljima zarad davanja saglasnosti.

  04. Korišćenje kukija (cookies)

  Prilikom posete portalu Suaviterm pojaviće se obaveštenje u kome možete dati saglasnost za prihvatanje kolačića. Ova saglasnost možete u svakom trenutku opozvati.

  Korišćenjem portala Suaviterm bez da ste kliknuli na „Da“ ili „Ne“ u obaveštenju koje se pojavi prilikom vaše prve posete, saglasni ste sa upotrebom ovih kolačića.

  Na vama kao korisniku je da izaberete da li će vaš uređaj automatski prihvatiti kolačiće, a tako ih i čuvati. U svakom slučaju uvek možete u vašem browseru isključiti prihvatanje kolačića, ali i izbrisati sve kolačiće koje je browser zapamtio.

  Suaviterm koristi kukije, male tekstualne fajlove koji se smeštaju na računar korisnika kako bi se obezbedilo ispravno funkcionisanje sajta kao što su registracija i logovanje korisnika. 

  Prosleđivanje podataka trećim stranama – 3rd party data sharing 

  Suaviterm iz razloga analize svoje posećenosti koristi Google Analytics, web analitičku uslugu koju pruža Google, Inc. (Google).  

  Google Analytics koristi kukije, male tekstualne fajlove koji se smeštaju na računar korisnika, koji omogućavaju Suaviterm lakšu analizu načina na koji mu korisnici pristupaju.  

  Informacije koje se na ovaj način prikupljaju o Vašem korišćenju Suaviterm (uključujući Vašu IP adresu, ali bez Vaših ličnih podataka) biće preneti i sačuvani kod Googlea, na serverima koji se nalaze na teritoriji SAD.  

  Google će iskoristiti ove informacije u svrhu analize upotrebe čitavog sajta, kompajliranja izveštaja o aktivnosti na sajtu za račun Suaviterm, kao i za druge usluge u vezi sa aktivnostima na Suaviterm i upotrebom Interneta.  

  Google će možda proslediti ove informacije trećim licima u situacijama u kojima to zakon nalaže, ili kada pomenuta treća lica obrađuju gore pomenute podatke u ime Googlea.  

  Google neće povezati Vašu IP adresu sa bilo kojim drugim podacima koje poseduje. Google nikada neće dobiti Vaše lične podatke.  

  Možete isključiti upotrebu kukija odabirom odgovarajućih podešavanja u Vašem web pretraživaču, ali treba napomenuti da na taj način nećete biti u mogućnosti da koristite Suaviterm u punoj njegovoj funkcionalnosti. Korišćenjem Suaviterm, pristajete na obradu svojih podataka preko Googlea, a na opisani način i u gore pomenute svrhe. 

   

  05. Način dostave

   

  Dostava se vrši kurirskom službom (brzom poštom) na bilo koju adresu u Srbiji. Rok isporuke teče od prvog narednog dana posle narudžbine. Za robu kupljenu preko internet prodavnice rok isporuke je do 5 radna dana, na adresi u Srbiji, od dana prijema porudžbine.

  Prodavac se obavezuje da kupljenu robu isporuči potrošaču i to slanjem robe preko kurirskih službi. Troškove isporuke snosi potrošač. Plaćanje je pouzećem na teritoriji republike Srbije. Kurirske službe pošiljke donose na adresu za isporuku u periodu do 19h svakog radnog dana. Molimo Vas da u tom periodu obezbedite da na adresi bude osoba koja može da preuzme pošiljku.

  Prilikom preuzimanja pošiljke potrebno je da vizuelno pregledate paket kako biste utvrdili da ne postoje nikakva vidna oštećenja. Ukoliko primetite da je transportna kutija oštećena i posumnjate da je proizvod možda oštećen (otvoren), odbijte prijem pošiljke i odmah nas obavestite. Ukoliko je pošiljka naizgled bez oštećenja, slobodno preuzmite pošiljku i potpišite kuriru adresnicu. Kurir pokušava svaku pošiljku da uruči u dva navrata. Uobičajena praksa je da Vas kurir pozove na broj telefona koji ste ostavili prilikom kreiranja narudžbenice ukoliko Vas ne pronađe na adresi kako bi ugovorili novi termin isporuke. Ukoliko Vas i tada ne pronađe na adresi, kurir Vam ostavlja ”Izveštaj o prispeću pošiljke” sa podacima gde i kada možete preuzeti neisporučenu pošiljku. Rok čuvanja pošiljke je 5 radnih dana ne računajući dan prijema i otprema pošiljke. Po eventualnom povratu pošiljke do nas, kontaktiraćemo Vas kako bismo ustanovili razlog nepreuzimanja paketa i dogovoriti se o ponovnom slanju.

REGISTER

Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our privacy policy.